Русинский бал.
Русинскый бал.
Rusinsky ples.

Share |

Русинский бал В суботу 09.02.2013 зорґанізовало здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР в Културнім домі Ладві в Празї далшый річник Русиньского балу. Защіту над акціёв тримала Инг. Маркета Адамова, радна МЧ Прага 8. Листкы до салу ся выпродали за пару днїв а наконець ся на акції зышло скоро 300 людей.
Плес модеровала Клара Новакова з Чеського розгласу, котра привітала вшыткых гостї. Далей с короткым проявом выступів председа здружіня Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR Peter Derco.
По славностным зачатку дістав простор фолклорный проґрам. О тот ся постарав ФС Рутенія, котрый пособить на Словенську прі орґанізації Молоды Русины. Танечне выступлїня ансамбелю было барз приємным моментом в проґрамі вечера. В проґраму далей выступив гармонікарь і забавач Іван Міґалич По вечерї ся розбігнула забава, о котру ся аж до рана старала капела Аполлон.
По пивніцї перебігнуло лосованя листків о інтересны ціны. Музичным гостём вечера быв і гармонікарь Валер Кохан з Пряшова, котрый ся міцно заслужыв о утриманя атмосферы на акції аж до скорого рана. О тоту ся силно заслужыли і членове ФС Скеюшан з Хомутова.
Подякованя патрить вшыткым, котры акцію підпорили, а то главно:
- Инг. Маркети Адамове і МЧ Прага 8,
- КД Ладві
- ФС Рутенія,
- капелї Apollon,
- гармонікарові Валерови Коханови,
- орґанізації Молоды Русины,
- орґанізації Здружіня інтеліґенції Русинів Словенська,
- Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові,
- ґалерісткі Светланї Каловсковей ,
- ґалерістови Мирови Смолакови,
- Дому народностных меншин в Празї,
- отцу Мгр. Янови Кочерґови z ґрекокатолицькой фарности в Празі
- Сілвії Зелинковой з редакції русиньского высыланя Радія Патріа
- двойтыжденнику ІнфоРусин
Дякуєме вшыткым, котры помагали при приправі і почас акції.
І самособов дякуєме Вам вшыткым, котры сьте ся пришли на плес забавити. Тїшыме ся на Вас і на далшых акціях здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР.

Чехи, сербы и русские на балу Rusini.cz
Чехи, сербы и русские на балу.
Rusini.cz

V sobotu 09.02. 2013 uspořádalo občanské sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR v prostorách KD Ládví v Praze další ročník Rusínského plesu. Záštitu nad akcí převzala Ing. Markéta Adamová, radní MČ Praha 8. Lístky do sálu se vyprodali během pár dní po spuštění prodeje a nakonec se akce zúčastnilo téměř 300 návštěvníků.
Ples uváděla moderátorka Klára Nováková z Českého rozhlasu, která všechny účastníky akce přivítala. Po úvodních slovech vystoupili s krátkým projevem předseda občanského sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR Peter Derco.
Po slavnostním přípitku dostal prostor folklórní program. O ten se postaral FS Ruthenia FS Ruthenia je rusínsky folklorní soubor, který působí na Slovensku při mládežnické rusínské organizaci Molody Rusyny. Jejich taneční vystoupení bylo velice příjemným zpestřením večera. V programu dále vystoupil harmonikář a bavič Ivan Mihalič z Humenného. Po večeři se rozproudila zábava, o kterou se až do rána postarali skupina Apollon.
Po půlnoci proběhlo slosováni vstupenek o hodnotné ceny. Dalším hudebním hostem večera byl harmonikář Valér Kochan z Prešova, který se významně zasloužil o udržení atmosféry na akci až do brzkých ranních hodin. Na té se významně podíleli také vzácní hosté z Chomutova, členové FS Skejušan.
Poděkování patří všem, kteří akci podpořili.
Za podporu a spolupráci děkujeme zejména:
- Ing, Markéte Adamové a MČ Praha 8,
- KD Ládví,
- FS Ruthenia,
- skupině Apollon,
- harmonikářům Ivanovi Mihaličovi a Valéroví Kochanovi,
- organizaci Rusínska obroda na Slovensku,
- organizaci molody.Rusyny,
- organizaci Združenie inteligencie Rusínov Slovenska,
- Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove,
- galeristce Světlaně Kalouskové,
- galeristovi Mirovi Smolákovi,
- otci Mgr. Jánu Kočerhovi z řeckokatolické farnosti Nejsvětější Trojice v Praze,
- Silvii Zelinkovej z redakce rusínského vysílání Radia Patria
- dvojtýdenníku InfoRusín.
Děkujeme všem, jenž pomáhali při přípravě, provozu i úklidu.
A samozřejmě děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili. Těšíme se na Vás i na dalších akcí občanského sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR.

Литературный обмен Премия Ру Пражские пряшевские русинки
Литературный обмен
Русская премия
Пражские пряшевские русинки
Русская премия на ФБ

Русская премия на OK

Единая Русь

Rambler's Top100


Голосование
Народные выборы Лауреатов 2023

Aлекс.Дроз*
Вл.Маталасов
Семён Деяк ст.
Петро Медвiдь
Вл.Сал*
Вал.Асаулюк
КатеринаПоп*
Петьо Бер*
Конст.Мочар
Нина Ваш*
Оксана Ков*