Русинский бал.
Русинскый бал.
Rusinsky ples.

Share |

Русинский бал В суботу 09.02.2013 зорґанізовало здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР в Културнім домі Ладві в Празї далшый річник Русиньского балу. Защіту над акціёв тримала Инг. Маркета Адамова, радна МЧ Прага 8. Листкы до салу ся выпродали за пару днїв а наконець ся на акції зышло скоро 300 людей.
Плес модеровала Клара Новакова з Чеського розгласу, котра привітала вшыткых гостї. Далей с короткым проявом выступів председа здружіня Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR Peter Derco.
По славностным зачатку дістав простор фолклорный проґрам. О тот ся постарав ФС Рутенія, котрый пособить на Словенську прі орґанізації Молоды Русины. Танечне выступлїня ансамбелю было барз приємным моментом в проґрамі вечера. В проґраму далей выступив гармонікарь і забавач Іван Міґалич По вечерї ся розбігнула забава, о котру ся аж до рана старала капела Аполлон.
По пивніцї перебігнуло лосованя листків о інтересны ціны. Музичным гостём вечера быв і гармонікарь Валер Кохан з Пряшова, котрый ся міцно заслужыв о утриманя атмосферы на акції аж до скорого рана. О тоту ся силно заслужыли і членове ФС Скеюшан з Хомутова.
Подякованя патрить вшыткым, котры акцію підпорили, а то главно:
- Инг. Маркети Адамове і МЧ Прага 8,
- КД Ладві
- ФС Рутенія,
- капелї Apollon,
- гармонікарові Валерови Коханови,
- орґанізації Молоды Русины,
- орґанізації Здружіня інтеліґенції Русинів Словенська,
- Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові,
- ґалерісткі Светланї Каловсковей ,
- ґалерістови Мирови Смолакови,
- Дому народностных меншин в Празї,
- отцу Мгр. Янови Кочерґови z ґрекокатолицькой фарности в Празі
- Сілвії Зелинковой з редакції русиньского высыланя Радія Патріа
- двойтыжденнику ІнфоРусин
Дякуєме вшыткым, котры помагали при приправі і почас акції.
І самособов дякуєме Вам вшыткым, котры сьте ся пришли на плес забавити. Тїшыме ся на Вас і на далшых акціях здружіня Русины.цз - русиньска ініціатіва в ЧР.

Чехи, сербы и русские на балу Rusini.cz
Чехи, сербы и русские на балу.
Rusini.cz

V sobotu 09.02. 2013 uspořádalo občanské sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR v prostorách KD Ládví v Praze další ročník Rusínského plesu. Záštitu nad akcí převzala Ing. Markéta Adamová, radní MČ Praha 8. Lístky do sálu se vyprodali během pár dní po spuštění prodeje a nakonec se akce zúčastnilo téměř 300 návštěvníků.
Ples uváděla moderátorka Klára Nováková z Českého rozhlasu, která všechny účastníky akce přivítala. Po úvodních slovech vystoupili s krátkým projevem předseda občanského sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR Peter Derco.
Po slavnostním přípitku dostal prostor folklórní program. O ten se postaral FS Ruthenia FS Ruthenia je rusínsky folklorní soubor, který působí na Slovensku při mládežnické rusínské organizaci Molody Rusyny. Jejich taneční vystoupení bylo velice příjemným zpestřením večera. V programu dále vystoupil harmonikář a bavič Ivan Mihalič z Humenného. Po večeři se rozproudila zábava, o kterou se až do rána postarali skupina Apollon.
Po půlnoci proběhlo slosováni vstupenek o hodnotné ceny. Dalším hudebním hostem večera byl harmonikář Valér Kochan z Prešova, který se významně zasloužil o udržení atmosféry na akci až do brzkých ranních hodin. Na té se významně podíleli také vzácní hosté z Chomutova, členové FS Skejušan.
Poděkování patří všem, kteří akci podpořili.
Za podporu a spolupráci děkujeme zejména:
- Ing, Markéte Adamové a MČ Praha 8,
- KD Ládví,
- FS Ruthenia,
- skupině Apollon,
- harmonikářům Ivanovi Mihaličovi a Valéroví Kochanovi,
- organizaci Rusínska obroda na Slovensku,
- organizaci molody.Rusyny,
- organizaci Združenie inteligencie Rusínov Slovenska,
- Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove,
- galeristce Světlaně Kalouskové,
- galeristovi Mirovi Smolákovi,
- otci Mgr. Jánu Kočerhovi z řeckokatolické farnosti Nejsvětější Trojice v Praze,
- Silvii Zelinkovej z redakce rusínského vysílání Radia Patria
- dvojtýdenníku InfoRusín.
Děkujeme všem, jenž pomáhali při přípravě, provozu i úklidu.
A samozřejmě děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili. Těšíme se na Vás i na dalších akcí občanského sdružení Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR.

Литературный обмен Премия Ру Пражские пряшевские русинки
Литературный обмен
Русская премия
Пражские пряшевские русинки
Украинский портАл

Bestseller - лучшая литература современности!

Израильский портал НАРОД

Единая Русь

Rambler's Top100


Голосование
Народные выборы Лауреатов 2020

Мих.Темнов
Серг.Тудовши
Серг.Мырдин
Т.Пушинская
В.Салтыков
Дарья Тоцкая
Кричфалуший
О.ЙонашТодер
Павел Евреш
Иван Завадяк