План заходiв щодо розв'язання проблем українцiв-русинiв. ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ у справах нацiональностей та мiграцii. Київ, 1996

Share |

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
у справах нацiональностей та мiграцii
252021м. Київ, вул. Iнститутська 21/8, тел. 29353 35: 293 22 07
Р/рв ОПЕРУ Нацiонального банку України 269120278 МФО 300001

7 жовтня 1996 р. . ѕ13 - 884/2
на ѕ______
Вiце-прем'єр-мiнiстровi України
I. Ф. Курасу
Шановний Iване Федоровичу!
На виконаня доручень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.09.96 р. ѕ 17626/34 та вiд 25.09.96 р. ѕ 17626/34 надсилаємо доопрацьований вiдповiдно до зауважень i пропозицiй мiнiстерств i вiдомств "План заходiв щодо розв'язування проблем українцiв-русинiв".
Додаток: згаданена 5 арк.
З повагою,
Перший заступник Голови В. Трощинський
/пiдпис/
ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ - ПIДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕНЮ
План заходiв
щодо розв'язання проблем українцiв-русинiв
1. Чiтко окреслити i задекларувати, базуючись на положеннях Констутицiї України, зокрема її статтi 2, позiцiю Української Держави щодо безперспективностi iдей вiдокремлення чи автономiзацiї Закарпаття на будь-якiй основi - культурнiй, етнiчний, адмiнiстративно-територiальнiй тощо. Покласти на посольства України в Словаччинi, Чехii, Угорщинii, Польщi органiзацiю серiї публiкацiй у ЗМI країн перебування щодо позицiї України в питаннi русинства. Забезпечити посольства України в зазначених країнах необхiдними дла органiзацiї публiкацiй матерiалами.
Мiнiстерство закордонних справ України, Мiнiстерство юстицiї України, Нацiональна академiя наук України.
1996 рiк
2. Здiйснити систему заходiв, спрямованих на змiцнення позицiй краянськостi Закарпаття (мова, культура, добiр кадрiв та iн.), iнтеграцiї його населення в соцiально-полiтичний та духовно-культурний простiр України. Створити мiжвiдомчу групу, на яку покласти координацiю дiальности мiнiстерств i вiдомств у цьому напрямку.
Мiнiстерство культури i мистецтв України, Мiнiстерство освiти України, Закарпатська обласна держадмiнiстрацiя.
1996-1997 роки.
3. Запобiгти проведенню локальних референдумiв з метою виявлення "самоiдентифiкацiї" українцiв Закарпаття ( русини чи українцi ), зважаючи,по-перше, на наукову некоректнiсть постановки такого питання в принципi i, по друге, на живу традицiю давньої самоназви "русин", що може вплинути на результати такого опитування та подальшу полiтичну iнтерпретацiю його наслiдкiв ( проведене у Схiднiй Словаччинi подiбне опитування дало так званi "законнi пiдстави" для визнання русинiв Словаччини окремою нацiєю),
Закарпатська обласна держадмiнiстрацiя.
Постiйно
4. Створити постiйну мiжвiдомчу групу з координацiї вивчення проблем русинства.
Нацiональна академiя наук України,
Мiнiстерство освiти України,
Мiнiстерство культури i мистецтвУкраїни,
Державний комiтет України
в справах нацiональностей та мiграцii.
1996 рiк.
5. Провести наукову експертизу i внести необхiднi уточнення до проєктiв Перелiкiв нацiональностей i мов за метою розробки на цiй основi остаточного варiанту Словнiкiв нацiональностей i мов України.
Нацiональна академiя наук України,
Мiнiстерство статистики України.
1996 рiк.
6. Здiйснити наукови розробки з наступним широким висвiтленням етнiчних, лiнгвiстичних, культурологiчних та полiтичних аспектiв iсторiї українцiв-русинiв Закарпаття як складової частини iстрiї українського етносу.
Нацiональна академiя наукУкраїни, Мiнiстерство освiти України
1996-1997 роки.
7. Використовувати повноваження, якi надаються органам мiсцевого самоврядування згiдно зроздiлом XI Конституцiї України, а також Законом України "Про засади мiсцевого самоврядування в Українi" (пiсля затвердження його Верховною Радою України) з метою вирiшення мовно-культурних проблем регiону в рамах компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування Закарпатскої областi.
Органи мiсцевого самоврядування Закарпатскої областi,
Закарпатська обласна держадмiнiстрацiя
Постiйно.
8. Здiйснити систему заходiв щодо iдеологiчної, матерiальної, кадрової i культурної пiдтримки українських громад Схiдної Словаччини, Угорщини, Румунiї, Югославiї, Польщi, вiдповiдно до сфери своєї компетенцiї.
Мiнiстерство закордонних справ України,
Державний комiтет України у справах
нацiональностей та мiгрецтв України,
Мiнiстерство iнформацiї України,
Товариство "Україна".
1996-1997 рр.
9. Розширити подачу в засобах масової iнформацiї матерiалiв про Закарпаття, акцентуючи увагу на тому, що цей регiон є споконвiчною українською землею, а мiсцевi українцi - невiд'ємною складовою частиною української нацiї.
Мiнiстерство iнформацiї України, Державний комiтет телебачення i радiомовленняУкраїни.
1996-1997 рр.
10. Здiйснювати попереджувально-роз'яснювальну роботу з лiдерами та активiстами руху "полiтичного русинства", спрямовану на запобiгання розширенню його впливу та недопущення створення полiтичних структур з чiтко вираженою сепаратистською спрямованiстю. Застосовувати до членiв незареєстрованого обласного "Товариства пiдкарпатських русинiв" та створеного ним "тимчасового уряду" вiдповiднi норми чинного адмiнiстративного та кримiнального ( ст. 187-8 КК України ) законодавства. Застосовувати заходи адмiнiстративного впливу щодо функцiонерiв зареєстрованих на територiї областi районних i мiських осередкiв "Товариства" ( мм. Ужгород, Мукачево, Свалява ) у випадку порушенняними вимог Закону України "Про об'єднання громадян".
Генеральна прокуратура України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України,
Закарпатська обласна держадмiнiстрацiя.
Постiйно.
Русская премия на ФБ

Русская премия на OK

Единая Русь

Rambler's Top100


Голосование
Народные выборы Лауреатов 2023

Aлекс.Дроз*
Вл.Маталасов
Семён Деяк ст.
Петро Медвiдь
Вл.Сал*
Вал.Асаулюк
КатеринаПоп*
Петьо Бер*
Конст.Мочар
Нина Ваш*
Оксана Ков*