Památce Vitalije Dvorcina . Užhorodská bella epoca.


Broziat Gruppe - Dodavatel světoznámých použitých plechotvářecích strojů TRUMPF


Русинськый пивовар Дашице. Ресторан Дашицькії склепы

TESLA ELECTRONTUBES S.R.O.

Jeden z největších výrobců skleněných kuliček, polotovarů na výrobu barevného skla - ORNELA

Locations of visitors to this page

"Ruská Cena". Zakladatelé

Zakladatelem ceny je Mezinárodní fond Ruská Cena (Russkaja premija). Opatrovníkem fondu je Alexandr Viktorovič Gegalčij. Narodil se v Užhorodě v roce 1949, kde c r. 1966 absolvoval střední školu. Studoval na Moskevské letecké technologické vysoké škole a v její aspirantuře, byl aspirantem Moskevské vysoké školy nafty a plynu, studoval v centru Carla Duisberga v Mnichově. Pracoval v Permu, Moskvě, Kyjevě, Užhorodě, Kolíně, Berlíně. Má rád divadlo, objevoval se na jevišti i ve filmu. Byl poslancem. Dnes většinou žije v Praze.

Registrace provedená dne 1.7.2009
Pod č.j. VS/1-1/76116/09-2
IČO : 26553350
Kulate razitko č. MV ČR
Podpis

Stanovy

Mezinárodního fondu «Ruská Cena», o. s.

Název a sídlo

Název: Mezinárodní fond «Ruská Cena», o.s. (dále jen "Fond").
Rusinský ekvivalent: Межинароднa фундацiя «Руська премія».
Ruský ekvivalent: Международный фонд «Русская премия».
Anglický ekvivalent: International Fund «Russian Prize».

Fond sídlí na adrese: Prosecká 848/97, Praha 9, PSC 19000, Česka republika

Charakter Fondu

Fond je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů bez rozdílu národnosti, politického, náboženského a sociálního postavení, které spojuje zájem na podpoře rusinské a ruské kultury v Evropě. Je otevřen i pro právnické osoby.
Fond je právnickou osobou podle českého práva.

Cíle a formy činnosti Fondu:

- Své poslání Fond spatřuje především v navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v oblastí kulturního a společenského života mezi občany mající osobní vztahy s Podkarpatskou Rusí.
- Svou činností Fond chce přispívat ke vzájemnému poznávání a spolupráci lidí dobré vůle, s respektem k lidským právům a k národním kulturám.
- Fond zejména vytváří prostředí k rozvoji rusinského a ruského jazyků v Evropě. Vyhledává, aktivizuje a podporuje síly k naplňování tohoto cíle.
- Fond se snaží každoročně shromáždit prostředky a udělit nejlepším autorům žijícím a tvořícím na virtuální Podkarpatské Rusi za literární a publicistická díla zveřejněná v posledních létech a napsaná v rusínském a ruském jazyce nezávislou literární «Ruskou cenu».
- Fond provozuje poradenskou a popularizační činnost, vydává knihy, internetové bulletiny a noviny, pořádá výstavy, přednášky a konference a účastní v jiných obdobních akcích.


Členství ve Fondu


Členem Fondu může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a dodržuje tyto stanovy. Členství ve Fondu vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou Fondu.
Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy Fondu. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.


Člen Fondu má právo:


- účastnit se jednání členské schůze,
- volit orgány Fondu a být volen do těchto orgánů,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Fondu,
- podílet se na praktické činnosti Fondu.


Člen Fondu má povinnost:


- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Fondu,
- ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů Fondu vzniklých v běžném roce,
- aktivně hájit zájmy Fondu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Fondu,
- účastnit se jednání orgánů Fondu a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Fond je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Fondu :
- napomenout člena Fondu, napomenutí provede písemně předseda Fondu
- vyloučení ze Fondu.


Členství ve Fondu zaniká:


- doručením předsedovi Fondu písemného oznámení člena o tom, že vystupuje,
- úmrtím člena Fondu,
- zánikem Fondu,
- vyloučením člena Fondu členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí porušuje tyto stanovy.


Organizační uspořádání


Strukturu Fondu tvoří:


- členská schůze,
- předseda a místopředseda,
- revizor,


Členská schůze


Nejvyšším orgánem Fondu je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
- schválila stanovy Fondu a změny těchto stanov,
- zvolila předsedu Fondu, místopředsedu a revizora, případně je odvolala,
- schválila rozpočet Fondu předkládaný předsedou,
- schválila zprávu o činnosti Fondu předkládanou předsedou a účetní závěrku za předešlý rok
- určila koncepci Fondu a jeho cíle na příští období,
- rozhodla o vyloučení člena,
- zvolila čestné členy Fondu,
- rozhodla o zániku Fondu,
- členská schůze se může taky vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány Fondu.
Zasedání členské schůze Fondu svolává předseda Fondu. Předseda je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Fondu, nebo pokud o to požádá revizor. Rozhodnutí členské schůze se přijímají hlasováním. Každý člen Fondu má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Rozhodnutí o změně stanov, o vyloučení člena a o zániku Fondu jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech přítomných hlasů.Členská schůze je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech jejich hlasů. Jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje předseda a zasílá se všem členům Fondu.


Předseda


Předseda je výkonným orgánem Fondu. Řídí činnost Fondu mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí, rozhoduje o všech záležitostech Fondu, pokud nejsou v kompetenci členské schůze, připravuje jednání členské schůze. V případě kdy předseda nemá možnost dal řídit činnost Fondu jeho úkol přejímá místopředseda.
Předsedu, místopředsedu a revizora členská schůze volí otevřenou volbou na 3 roky.


Revizor.


Revizor je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření Fondu. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými Fondu a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.


Hospodaření Fondu


Hospodaření Fondu se řídí obecně platnými právními předpisy. Prostředky na svoji činnost získává Fond:
- z členských příspěvků (výše členského příspěvku je dobrovolná),
- z darů, grantů, dotací a odkazů,
- z příjmů z vlastní vedlejší činnosti.
Koncepci hospodaření Fondu schvaluje členská schůze. Majetek Fondu slouží k materiálnímu a finančnímu zabezpečení činnosti Fondu v souladu s jejím posláním.
Za hospodaření Fondu odpovídá předseda. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 20.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje předseda z členů Fondu pokladníka.
Po skončení hospodářského roku předseda připravuje zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá revizor zprávu valné členské schůzí.


Závěrečná ustanovení


Jménem Fondu jedná v celém rozsahu samostatně jeho předseda nebo místopředseda, nebo další osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim předsedou. Předseda, místopředseda nebo další zmocnění osoby se za Fond podepíšou tak, že ke jménu Fondu připojí svůj podpis.
V případě zániku Fondu provede likvidaci jeho majetku likvidátor schválený členskou schůzi.
V případě zániku Fondu je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Fondu. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Fondu.

V Praze dne 25.5.2009

Přípravný výbor:
Ing.Alexandr Gegalčij, r.č.: 490207/400, Polabská 162, Praha 9, PSC 19600, Česka republika

___________________

Mgr.Lyubov Shipilova, r.č.: 526909/357, Ostravská 637, Praha 9, PSC 19900 Česka republika

___________________

Mgr.Volodymyr Bedzir, d.n.: 15.01.1957, Pr.Svobody 30/39, Užhorod, 88018, Ukrajina

___________________

 

 

Mezinárodní fond «Ruská Cena», o.s
Prosecká 848/97, Praha 9, PSC 19000, Česka republika

Zápis z ustavující členské schůze

Úvod
Dne 18.7.2009 proběhla první členská schůze občanského sdružení Mezinárodní fond «Ruská Cena»

Přítomni
Členové přípravného výboru Lyubov Shipilova, Alexandr Gegalčij, Volodymyr Bedzir, jež se po registraci sdružení Ministerstvem vnitra ČR stali i jeho prvními členy.

Určení zapisovatele a ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů
Zapisovatel: Lyubov Shipilova
Ověřovatelé: Alexandr Gegalčij
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Volodymyr Bedzir

Projednání stanov sdružení
Na schůzi byly projednány a jednomyslně schváleny stanovy sdružení v plném znění.

Volba orgánů sdružení
Na schůzi byly jednomyslně zvoleny:
Alexandr Gegalčij - předseda,
Volodymyr Bedzir - místopředseda,
Lyubov Shipilova - revizor.

Volba zmocněnců pro založení a správu účtu
Pro založení a správu bankovního účtu byl jednomyslně zvolen Alexandr Gegalčij, předseda.
K vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností předseda jmenoval pokladníka Lyubov Shipilovou.

Finanční řád a rozpočet sdružení
Na schůzi byl odsouhlasen členský příspěvek na činnost sdružení ve výši 2000,-Kč.
Členské příspěvky byly předané předsedovi pro založení učtu a financování nezbytných výdajů na přípravu Ruske ceny 2009.

Provozní a organizační řád
Předseda jedná jménem sdružení v celém rozsahu samostatně. Pokladník jedná jménem sdružení na základě zmocnění, poskytnutém jemu předsedou. Předseda nebo další zmocnění osoby se za sdružení podepíšou tak, že ke jménu sdružení připojí svůj podpis.

V Praze dne 18.7.2009
............................
podpis zapisovatele Mezinárodního fondu «Ruská Cena»,o.s. Lyubovi Shipilové
............................
podpis ověřovatele Mezinárodního fondu «Ruská Cena»,o.s. Alexandra Gegalčijé
Русская премия на ФБ

Русская премия на OK

Единая Русь

Rambler's Top100


Hlasování
Народные выборы Лауреатов 2023

Aлекс.Дроз*
Вл.Маталасов
Семён Деяк ст.
Петро Медвiдь
Вл.Сал*
Вал.Асаулюк
КатеринаПоп*
Петьо Бер*
Конст.Мочар
Нина Ваш*
Оксана Ков*